Uw mening

Groepsaanbod POH-GGZ

Het aanbod van Vicino op het gebied van de POH-GGZ zorgaanbod bestaat naast individuele begeleiding in de spreekkamer van een huisartsenpraktijk, ook uit begeleiding in groepsverband.

Vicino biedt ondersteuning aan de huisartsen, waarbij de inzet van een POH-GGZ hulpvraag gebonden is. Groepen kunnen om die reden enkel ingezet worden voor cliënten met een duidelijke hulpvraag die binnen de werkzaamheden en mogelijkheden valt van een POH-GGZ. De behandeling moet passen binnen het kennisgebied van een POH-GGZ. De behandeling is evidence-based of een best practice. De verwachtte effecten en voordelen van de van de groepsbehandeling zijn omschreven. Er zijn duidelijke in- en uitstroom criteria voor cliënten, waaronder een 4DKL meting. Praktijkondersteuning in groepsverband kent een duidelijk begin en een einde.

Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte, kan een POH-GGZ traject in groepsverband naast, of in plaats van een individueel POH-GGZ, GB-GGZ of S-GGZ traject lopen. Ook bij de inzet van de groepen hanteert Vicino een matched care principe. Juiste zorg op de juiste plaats.

AANMELDING
Aanmelding voor de deelname aan de groep kan door de huisarts worden aangevraagd of door de behandelende POH-GGZ, na de afstemming met de huisarts waar de patiënt ingeschreven staat. Huisarts kan de eventuele somatische risico’s voor de deelname aan de groep inschatten en overleggen met de POH-GGZ die de groep geeft.

BEKOSTIGING
Bekostigingsstructuur is gelijk aan een individueel POH-GGZ traject en wordt vanuit die hoedanigheid gefinancierd. Dat betekent dat er voor de patiënten die bij een Vicino-aangesloten huisarts ingeschreven staat, groepsondersteuning volledig vergoed wordt vanuit hun basispakket.

KWALITEITSWISEN
Vicino stelt bepaalde kwaliteits- en deskundigheidsvoorwaarden aan de POH-GGZ medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het geven van groepen. Zij worden waar nodig bijgeschoold, door een (externe) training/opleiding te volgen. Alleen op deze manier kan de beoogde kwaliteit worden gewaarborgd.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Vicino werkt graag met ervaringsdeskundigen die samen met de trainers de groepen begeleiden. Op deze manier wordt kennisoverdracht vergroot onder de deelnemers en wordt de drempel voor bepaalde groepen patiënten om deel te nemen aan een groep verlaagd.

ACTUEEL AANBOD GROEPEN
Groep Gezond Bewegen

GROEPSAANBOD IN ONTWIKKELING
Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Assertiviteit en Zelfbeeld

Kind en Jeugd (tot 18 jaar)
STARr (groepstrainingen voor jongeren met somberheids-, angst- en eenzaamheidsklachten)

Folder Gezond Bewegen 2022 | Vicino (vicinonhn.nl)
Infographic Gezond Bewegen 2022 | Vicino (vicinonhn.nl)